ข่าวเด่น

อำเภอพุนพินจัดอบรมผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่ง
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 121 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 25 มกราคม 2561
รายละเอียดกิจกรรม : วันที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 09.30 น. นายจเร ขวัญเกิด นายอำเภอพุนพิน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อให้คณะบุคคลผู้ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท เกิดศักยภาพในการปฏิบัติงานตามแนวทางที่กำหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง พ.ศ.2553 และกฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางอาญา พ.ศ.2553 โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากกลุ่มงานอำนวยความเป็นธรรม ที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 72 คน
คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่