ข่าวประชาสัมพันธ์

 รับแจ้งความประสงค์จะพัฒนาตนเองของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 224 คน
ประกาศวันที่  1 กุมภาพันธ์ 2561

ผู้มีบัตรสามารถแจ้งความประสงค์จะพัฒนาตนเองของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้ที่ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน และธนาคารออมสินสาขาพุนพิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ทั้งสาขาพุนพิน และสาขาท่าโรงช้าง